Milieuraad

In 1992 werd in de gemeente Beveren de “Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu en Natuur” oftewel de “Milieuraad” opgericht.

De voornaamste doelstelling van de Milieuraad is het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De Milieuraad adviseert het gemeentebestuur en de gemeentelijke overheidsdiensten in lokale milieu- en natuurkwesties. Zo geeft de Milieuraad advies bij het meerjarenplan van de gemeente, dat de doelstellingen voor de komende jaren, o.m. op vlak van lokaal milieu- en natuurbeleid, vastlegt.  De Milieuraad houdt ook nauwgezet de uitvoering van dit beleid in de gaten.
De Milieuraad brengt verder nog concrete adviezen uit over specifieke problematieken, doet suggesties aan de beleidsverantwoordelijken van de gemeente, en organiseert activiteiten om het Beverse milieu- en natuurbeleid in de schijnwerpers te plaatsen.