Commissies

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies voor de periode 2019-2024 moet nog worden bepaald. 

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar.

Overzicht van de commissies

 • 1e commissie:

veiligheidsbeleid (incl. lokale politie en brandweer) – rampen- en preventiebeleid – volksgezondheid – algemene coördinatie – buitenlandse contacten – financieel beleid – kerkfabrieken – public relations – communicatie- en informatiebeleid – personeels- en organisatiebeleid – land- en tuinbouw – jaarmarkten – burgerlijke stand – linkeroever - city marketing - energiebeleid - Europese projecten - bevolking - onderhoud oppervlaktewateren - realisatie achterontsluitingen
Voorzitter:
Leden

 • 2e commissie:

cultuur – bibliotheken – erfgoed, monumenten en landschappen (uigezonderd Hof ter Saksen en erfgoed Waaslandhaven)
Voorzitter:
Leden

 • 3e commissie:

onderwijs – kinderopvang – sport en recreatie  – jeugd – groendienst (incl. begraafplaatsen) – netheid en reinheid openbaar domein nutsvoorzieningen – pastorieën - klein onderhoud gebouwen en coördinatie werking dienst - KMO en lokale economie – markten en kermissen
Voorzitter:
Leden

 • 4e commissie:

stedenbouw en ruimtelijke ordening – woonbeleid – leefbaarheid polderdorpen - erfgoed Waaslandhaven en Hof ter Saksen - linkeroever
Voorzitter:
Leden

 • 5e commissie:

milieubeleid - toerisme – informatiseringsbeleid – dierenwelzijn - mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen - openbare werken - riolering - feestelijkheden - polders - infrastructuur oppervlaktewateren
Voorzitter:
Leden

 • 6e commissie:

sociale zaken – PWA en werkgelegenheid – intern preventiebeleid – gezondheidspreventie – emancipatiebeleid – ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter:
Leden

Data van de eerstvolgende vergaderingen

 • commissie schepen Claus op maandag 18 februari 2019 te 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beveren
  dossiers onderwijs

 • commissie schepen Brocken op donderdag 21 februari te 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beveren
  ICT-beleid.