GRUP "Steenland" (Kallo)

Aanleiding

De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Steenland” in Kallo kadert in de herstelbeweging voor de leefbaarheid van de dorpskernen Kallo en Kieldrecht zoals weergegeven in het Strategisch plan voor de Linkerscheldeoever en het Ruimtelijk Structuurplan Beveren.

Plangebied

Het Gemeentelijk RUP Steenland leunt aan bij de verkaveling Kruisdijklaan en is begrensd door de Beverse Dijk (ten noorden) en de Melseledijk (ten oosten)  aan de rand van de kern van Kallo. Het gebied omvat een woonuibreiding van 2,5 ha, goed voor in totaal 61 woningen.

Stand van zaken

  • In toepassing van het plan-MER-decreet werd een screening uitgevoerd.  Hieruit bleek dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten en de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig was.

  • Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorlopig aangenomen werd door de gemeenteraad op 26 februari 2013.

  • Het openbaar onderzoek liep van 15 april tot en met 14 juni 2013.

Verdere procedure

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek en zal een gemotiveerd advies formuleren aan de gemeenteraad. Daarna kan het RUP definitief worden vastgesteld en wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie.

Downloads